Lahtiütlus

Vastutuse välistamise klausel

Järgnevalt on ära toodud oluline informatsioon TOP 101 tulemuste kasutamispiirangute kohta ja muud kaalutlused, mida tuleb TOP 101 uurimisel ja/või kasutamisel arvestada.

TOP 101 on koostatud eesmärgiga anda hinnang ettevõtete väärtustele konkreetsel ajahetkel ja kasutades konkreetset metoodikat. Selle loomisel on kasutatud ainult avalikult kättesaadavat informatsiooni ja TOP 101 kodulehel (www.TOP101.ee) kirjeldatud metoodikat.

Ettevõtte väärtuse määramise protsessi ja tulemusi võivad märkimisväärselt mõjutada (muude tegurite hulgas):

  • Hindamise eesmärgid ja huvirühmad;
  • Hindamise aluseks olevate finantsandmete aruandlusperiood;
  • Kasutatud väärtuse hindamise standardid.

Kuigi valitud metoodikat kasutatakse praktikas ettevõtete ja väärtpaberite hindamisel laialdaselt, on see vaid üks võimalikke viise ettevõtte väärtuse leidmiseks. See metoodika annab ülevaate, milline võiks olla ettevõtte hinnanguline väärtus, võttes arvesse konkreetseid börsi keskmisi kordajaid selles sektoris. Seetõttu ei tohi TOP 101 tulemusi vaadelda kui mingisugust etaloni, mille baasilt teha järeldusi ettevõtte tõelise väärtuse, tegeliku turuväärtuse kohta või kasutada seda ettevõtte ostu-müügi, väärtushindamise, maksude arvestamise või tagatise määramise kontekstis.

TOP 101 koostamisel ei ole arvesse võetud kogu avalikult ja eraviisiliselt kättesaadavat informatsiooni. Kõik hinnangud, eeldused, prognoosid, mis on tehtud TOP 101 ettevõtete kohta, sealhulgas informatsioon, millel need põhinevad, võivad olla või mitte olla korrektsed.

Juhul, kui lugeja otsustab kasutada TOP 101 kajastatud väärtusi erinevate otsuste tegemisel, on soovitatav seda informatsiooni arvestada vaid ühe osana andmete kogumis. TOP 101 kajastatud väärtuste kasutajatel soovitatakse läbi viia iseseisev hinnatud objektide põhjalik uurimine ja analüüs.

TOP 101 koostamisel on järgitud objektiivseid hindamispõhimõtteid. Samas arvestades Eesti turu suurust ei välista TOP 101 koostajad, et TOP 101 ettevõtete hulgas võib olla nende koostööpartnereid, kliente, kellega neil on majanduslik ja/või finantsiline suhe, kuid keda konfidentsiaalsuspiirangute tõttu ei tohi avaldada. Selline võimalik suhe ei ole mõjutanud hindamistulemusi, kuna kõikide hindamiste puhul kasutati sama meetodit (v.a. pangad jm. finantsettevõtted, kelle puhul hinnati omakapitali väärtust).

Eelnevat arvesse võttes ja kuigi TOP 101 koostati vastavalt hea tava põhimõtetele, ei anna TOP 101 koostajad, omanikud, ametnikud, töötajad ega esindajad garantiisid ega kinnitusi ega võta endale vastutust võimalike tagajärgede eest, mis tulenevad TOP 101-st ja selles sisalduva informatsiooni kasutamisest (informatsiooni täielikkuse ja õigsuse osas, ega selles osas, mis puudutab TOP 101 koostajate majanduslikke huve seoses TOP 101 kuuluvate ettevõtetega).

Kõik TOP 101-s kasutatavad kaubamärgid, logod ja muu intellektuaalomand kuuluvad TOP 101 koostajatele ja nad reserveerivad kõik kasutusõigused. TOP 101 või selle mõnda osa ei tohi uuesti trükkida ilma Prudentia Advisers SIA ja Nasdaq Riga eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

disclaimer