Metoodika

TOP 101 Eesti väärtuslikumat ettevõtet: metoodika

 • Hinnatakse ettevõtte äritegevuse väärtust, s.t palju loob ettevõtte väärtust oma äritegevuse käigus nii omanike kui ka võlausaldajate jaoks. Erandiks on finantsteenuste pakkujad (nt pangad ning kindlustusseltsid), mille puhul hinnatakse omakapitali väärtust. Seda põhjusel, et sektori eripärade tõttu ei ole võimalik objektiivselt hinnata kogu ettevõtte väärtust selliselt, et see oleks võrreldav teistes sektorites tegutsevate ettevõtetega.
 • Oluline on eristada ettevõtte väärtust tervikuna ja eraldi omakapitali väärtust. Lihtsustatult on ettevõtte väärtus omakapitali väärtuse ja võlgade summa, millest on maha lahutatud rahalised vahendid.
 • Ettevõtte väärtus (finantssektori ettevõtete puhul omakapitali väärtus) arvutatakse võrreldavate suhtarvude meetodil (turupõhine lähenemine). Erandiks on börsil noteeritud ettevõtted, mille puhul on ettevõtte väärtus leitud börsiväärtuse baasil 30.06. seisuga. Saadud väärtust korrigeeritakse võttes arvesse ettevõtte tegevuse läbipaistvust ning aruannetes kajastatud info põhjalikkust (korrigeerimine võib mõjutada ettevõtte lõplikku väärtust 20% ulatuses). Hinnati järgnevaid faktoreid:
  • Sooline võrdõiguslikkus ettevõtte juhtkonnas ning nõukogus; sõltumatute nõukogu liikmete olemasolu nõukogus ning nende selge väljatoomine majandusaasta aruandes või kodulehel; enamusosanike avaldamine kodulehel;
  • Finantstulemuste avaldamine, riskipoliitika ning info ettevõtte juhtimise kohta kodulehel;
  • Tähtsamate sisepoliitika põhimõtete avaldamine (nt huvide konflikt, eetikakoodeks), corporate governance ning jätkusuutlikkuse raportite kättesaadavus kodulehel, info ettevõtte strateegiliste eesmärkide kohta.
 • Võrreldavate suhtarvude meetod valiti järgnevatel põhjustel:
  • Meetod on lihtne ja arusaadav;
  • Meetodis on vähe subjektiivsust - arvutused põhinevad turustatistikal ja ettevõtete avalikel aruannetel;
  • Meetodit kasutades saab anda hinnangu ettevõtte väärtusele suhteliselt kiiresti;
  • Meetodit saab rakendada, kui kasutada olev informatsioon on piiratud.
 • Finantsanalüüsi viib läbi Prudentia ning hinnangu ettevõtte läbipaistvusele (corporate governance) annab Nasdaq Tallinn.
methodology