Sulev Raik | Mille alusel reastati Eesti väärtuslikumate ettevõtete TOP 101


Eesti väärtuslikumate ettevõtete TOP 101 on koostatud Nasdaqi ning finantsnõustamise ettevõtte Prudentia koostöös eelmise aasta lõpukuudel, mil tänaseks maailma tabanud ja kogu rahvusvahelise majanduselu pea peale pööranud koroonaviirusest polnud teada midagi. Eesti ettevõtete 2018. aasta aruannete põhjal kokku pandud uue edetabeli ja kogu projekti mõte oli avaliku debati tekitamine ettevõtete väärtuse ja väärtuse loomise teemal laiemalt. On ju ettevõtted riigi majandusmootor ja rikkuse allikas, neil on kanda ühiskonnas oluline roll. Ettevõtte väärtus on oluline tagasiside ettevõtja jaoks enda tehtud tööle. Jätkates edaspidi TOP 101 koostamist, tekitame  selliste andmete aegrea, mis  võimaldab pikema perioodi vältel analüüsida trende ja muutusi läbi majandustsüklite. Tänaseks on maailm nagu me teda seni tundsime, suuresti muutunud ja antud edetabeli väärtus on lisaks heade aegade meenutamise nostalgiale vaid see, et oleme fikseerinud ära kriisieelse Eesti majanduse seisu, nö löönud suurvee ajal vaia maasse. Nii on meil järgmistel aastatel võimalik vähemasti mõõta, kas ja kui suures mahus on toimunud taastumine, loodetavasti siiski mõnegi ettevõtte puhul ka edenemine.

Mis eristab Eesti TOP 101 teistest edetabelitest?

Eestis on olnud ja on mitmeid äriedetabeleid, kus ettevõtteid järjestatakse erinevate näitajate põhjal nagu näiteks käive, ärikasum, kasv, rentaablus või nende kombinatsioon. Saab hinnata ka omakapitali väärtust ehk ettevõtte nii öelda aktsiapaki väärtust, mille põhjal on võimalik hinnata ettevõtjate varalist seisu, aga see ei ole meie eesmärk. TOP 101 puhul hindame ettevõtte väärtust tervikuna (ingl. Enterprise value) ja tema olulisust Eesti majanduse jaoks sõltumata kapitali struktuurist. Omavahendid ja laenud moodustavad kapitali, mis on ettevõtja käsutuses lisandväärtuse loomiseks. Selle raha eest tehakse investeeringuid ettevõtte toimimiseks, panustatakse arendusse ja inimestesse, makstakse makse ja osaletakse muul moel riigi majanduses. Kui ettevõtja ehitab tehase, siis selle turuhind on ühesugune sõltumata sellest, kas ettevõtja ehitas selle oma rahaga või võttis lisaks pangalaenu. Turuhind sõltub sellest, kui edukalt see tehas majandab ja kui palju lisandväärtust toodab. Erandiks on finantsteenuste pakkujad (nt pangad ning kindlustusseltsid), kelle puhul hinnatakse omakapitali väärtust. Seda põhjusel, et sektori eripärade tõttu ei ole võimalik objektiivselt hinnata kogu ettevõtte väärtust selliselt, et see oleks võrreldav teistes sektorites tegutsevate ettevõtetega.

Hindamismeetodi valik

Ettevõtteid võib hinnata mitmesuguste meetoditega. TOP 101 edetabeli koostamiseks valisime võrreldavate suhtarvude meetodi ehk turupõhise lähenemise. Sellel on teiste meetodite ees mitmeid eeliseid. Olulisim neist on ehk see, et see põhineb turustatistikal ja ettevõtete avalikel aruannetel ehk faktilisel informatsioonil. Me ei prognoosi ega tee mingeid omapoolseid täiendusi ehk selles meetodis on minimaalselt subjektiivsust. Sellel põhjusel ei ole pruugi edetabelis olla idufirmasid, mille väärtused rahastusringide järgi võetuna põhinevad eelkõige hinnangul tulevikupotentsiaalile. Lisaks on see meetod suhteliselt lihtne ning seda saab rakendada isegi juhul kui kasutada olev informatsioon on piiratud.

Ettevõtete valik

Kõigepealt järjestatakse ettevõtted ärikasumi ja müügitulu põhjal. Erandiks on finantsteenuste pakkujad, kelle väärtust hinnatakse läbi omakapitali väärtuse. Juhul, kui nimekirjas olevad ettevõtted on esitanud konsolideeritud majandusaasta aruande, kasutatakse konsolideeritud aruannet. Müügitulu ja ärikasumi suuruste põhjal koostatakse esmane ettevõtete pingerida (300 ettevõtet). Esmasesse nimekirja lisatakse suurimad finantsteenuste pakkujad, mis on järjestatud omakapitali suuruse põhjal.

Ettevõtete finantsaruannete analüüs

Selles etapis analüüsitakse esmases nimekirjas olevate ettevõtete kolme viimase majandusaasta aruandeid. Peamised näitajad, mida analüüsi koostamisel arvesse võetakse on müügitulu, EBITDA (kasum enne intresse, makse ja kulumit), omakapital ja varade maht. Esialgne EBITDA leitakse selliselt, et ärikasumile liidetakse põhivara kulum ja amortisatsioon, kust hiljem elimineeritakse erakorralised, põhitegevusega mitteseotud tulud-kulud ja ka arvestuslikud tulud-kulud, millega ei kaasne reaalset rahavoogu nagu näiteks kasum/kahjum põhivara müügist ja ümberhindamised. Nimekirjast eemaldatakse ettevõtted:

- kelle kohta on algatatud  pankroti - või saneerimismenetlus või mis on registrist kustutatud;

- kelle majandusaasta aruanne ei olnud TOP101 edetabeli koostamise ajaks äriregistri elektroonilisest süsteemist kättesaadav;

- kellel on Eestis registreeritud ainult valdusettevõte ning äritegevuse maht Eestis on väga väike võrreldes äritegevuse kogumahuga

 

Turukordajate arvutamine

Topi koostamiseks kasutatakse kolme kordajat. Finantsteenuste pakkujate puhul - turukapitalisatsiooni ja omakapitali suhet (P/B) ja teiste ettevõtete hindamisel - ettevõtte väärtuse ja müügikäibe suhet (EV/S) ning ettevõtte väärtuse ja EBITDA suhet (EV/EBITDA). Kordajad arvutatakse sektoripõhiselt ning sektorid määratakse GICSi järgi - General Industry Classification Standard. Võrreldavateks ettevõteteks võetakse Euroopa börsidel noteeritud ettevõtted. Vajalik info kordajate arvutamiseks saadakse S&P Capital IQ andmebaasist.

Ettevõtete hindamine

Ettevõtteid hinnatakse kordajate EV/S ning EV/EBITDA baasil. Finantsnäitajad (müügitulu ning EBITDA) korrutatakse läbi vastavate kordajatega ning võetakse kaalutud keskmine. Kordaja kaal sõltub sellest, kui stabiilne see on sektori lõikes. Näiteks, mida ebastabiilsem on EV/EBITDA kordaja antud sektoris, seda väiksem on kordaja kaal. Seejärel leitakse viimase kolme aasta tulemuste põhjal kaalutud keskmine ettevõtte väärtus. Osakaalud: eelmine aasta 50%, -2 aastat 30% ning -3 aastat 20%. Finantsteenuste pakkujate omakapitali turuväärtus määratakse korrutades P/B kordaja omakapitali bilansilise väärtusega.

Corporate Governance skoor

Ettevõtte lõpliku väärtuse saamiseks korrigeeritakse finantsnäitajate põhjal arvutatud väärtust kvalitatiivse hinnanguga ettevõttele. Antud hinnang võib mõjutada  ettevõtte lõplikku väärtust 20% ulatuses vastavalt 100 punktilisel skaalal väljendatud koefitsiendile. Kvalitatiivse hinnangu ettevõtte tegevusele annab Nasdaq. Hinnatakse järgmisi faktoreid: omanike struktuuri läbipaistvus, finantsaruannetes avaldatud informatsiooni põhjalikkus, kommunikatsioon finantstulemuste avaldamisel ning ettevõtte veebilehelt kättesaadav info.

Sulev Raik, Prudentia partner


Ekspertarvamused

Kuidas koostada Eesti idufirmade TOPi?

Kuidas koostada Eesti idufirmade TOPi?

vaata lähemalt
eestis-soovitakse-kokku-panna-erilist-edetabelit-kuid-valjakutseid-palju

Eestis soovitakse kokku panna erilist edetabelit kuid väljakutseid on palju

vaata lähemalt