Miks peaksid teadma oma ettevõtte väärtust? | Kārlis Krastiņš


Miks peaksid teadma oma ettevõtte väärtust?

Kārlis Krastiņš

Prudentia Riia juhtivpartner

Projekti TOP 101 Eesti väärtuslikumad ettevõtted missioon on tekitada avalikku arutelu ettevõtte väärtuse ja seda mõjutavate tegurite üle, mida TOP 101 koostajad – Prudentia ja Nasdaq Tallinn – on edukalt teinud 4 aastat. Prudentia Riia kontor on koostöös Nasdaq Riiaga vastavat edetabelit Läti ettevõtete kohta koostanud juba 17 aastat.

Kahjuks domineerib jätkuvalt arvamus, et ettevõtte väärtus on oluline vaid siis, kui on plaanis ettevõtet müüa või tekib vajadus finantseerimiseks. Väärtuse teadvustamine on aga oluline igas ettevõtte arenguetapis, nii finantsplaneerimisel ja potentsiaalsete investoritega läbirääkimisel kui ka järelkasvu ja põlvkondade vahetuse planeerimisel. See annab üksikasjaliku ülevaate ettevõtte finantsseisundist, mis omakorda aitab teha teadlikke otsuseid ja valmistuda potentsiaalseks tehinguks, isegi kui seda ei kavatseta lähiajal ellu viia.

Ette võib tulla olukordi, kus oma ettevõtte väärtuse ning seda mõjutavate tegurite mõistmine võib olla kriitilise tähtsusega nii isiklike kui äriliste eesmärkide saavutamiseks.

Äritegevuse arendamine

Ettevõtte kasvu kavandamisel on oluline kindlaks teha, mis on lähtepunkt ning kuhu soovitakse välja jõuda. Väärtushinnangu koostamisega saab ülevaate, mis seisus on ettevõtte enne arengukava rakendamist ning hiljem saab selle abil hinnata, kas ja kui edukad olid tehtud otsused ning investeeringud. 

Samuti on oluline, et hindamisraport annaks detailse ülevaate sisenditest, mis mõjutavad väärtust negatiivselt ja mis vajaksid parandamist. Nendeks võib olla näiteks ebastabiilne rahavoog, korrastamata sisemised protsessid vms. Läbimõeldud strateegiline plaan, mille üheks osaks on ettevõtte väärtushinnang, võib aidata vältida tarbetuid investeeringuid ja kulutusi ning samal ajal tuvastada meetmeid ja sisendeid, mis mõjutavad ettevõtte kasvu positiivselt.

Ettevõtte müük

Enda ettevõtte müümisel on väga oluline teada selle tegelikku väärtust. Omanikud tihtipeale isegi ei aima, kui väärtuslik nende elutöö võib olla. Ei oleks väga mõistlik müüa oma ettevõtet esimesele pakkujale tema poolt dikteeritud hinnaga ja tingimustel. Ettevõtte müümine on keeruline protsess, mis nõuab teatud ettevalmistust. Just koostatud väärtushinnang võib olla aluseks ettevõtte väärtuse kasvatamisel, kuna selle abil paika pandud strateegia pidev järgimine võimaldab parandada finantsnäitajaid ning jõuda sellise väärtuseni, mille eest ollakse valmis oma ettevõtet müüma.

Investeeringute kaasamine

Kui tekib vajadus või võimalus kaasata ettevõttese investeeringuid, sh erakapitali fondidelt, tuleb sageli teha otsused piiratud ajaressursi tingimustel. Ainult omanik, kes mõistab oma ettevõtte väärtust, suudab täielikult ära kasutada turul pakutavaid võimalusi. Väärtushinnang sisaldab endas nii ettevõtte ajaloo, õigusliku struktuuri, finantsinformatsioon kui ka paljude muude tegurite läbi töötamist ja korrastamist. Potentsiaalsete investorite jaoks on ajakohastatud väärtushinnang nagu ettevõtte CV – see kajastab ettevõtte kasumlikkust praegustes turutingimustes. Kui otsitakse investoreid, siis on ettevõtte väärtuse järjepidev hindamine eesmärgiga saada reaalne ülevaade ettevõtte väärtusest ja toetada kasvu, üheks osaks äristrateegiast


Põlvkondade vahetuse planeerimine

Paljud omanikud panevad kogu oma ihu ja hinge ettevõttesse lootuses, et see tagab vanaduspõlves finantsilise vabaduse. Kuid siin võib tekkida oht, et sügav emotsionaalne side ettevõttega raskendab selle väärtuse objektiivset hindamist. Sõltumatu osapoole poolt koostatud hindamine annab põhjaliku ülevaate ettevõte praegusest väärtusest. Pensionile jäämiseks on erinevaid võimalusi – seda võib teha näiteks oma osalust müües või andes juhtimise üle järgmisele põlvkonnale. Olenemata milline viis valitakse, on tegemist pika protsessiga, milleks tuleb varakult ette valmistuda. Osaluse müügi korral aitab tehtud väärtushinnang määrata hinna ja tingimused, mis aitaksid kaasa finantsilise vabaduse saavutamisele. Teisest küljest, kui ettevõte otsustatakse üle anda peresiseselt järgmisele põlvkonnale, võib väärtushinnang toimida kui võrdluspunkt, sealhulgas nii perekonna aktiivsetele kui ka passiivsetele liikmetele.

Äritegevuse laiendamine

Omanike jaoks, kes planeerivad oma ettevõtte äritegevust laiendada (kas geograafiliselt või läbi uute toodete või teenuste), on ajakohastatud väärtushinnang väga kasulik tööriist. Selle kaudu tulevad välja valdkonna spetsiifilised näitajad, mida jälgida ning võib lihtsustada finantseeringute kaasamist oma  ambitsioonikate plaanide elluviimiseks. Kindlate intervallide tagant läbi viidud hindamised toovad välja valdkonnad, mis vajavad laienemisstrateegias lisatähelepanu ja aitavad jälgida tehtud otsuste mõju ettevõtte väärtusele.  

Väljumisstrateegia rakendamine

Ettevõttest väljumise kava peab vastama omaniku ärilistele ja isiklikele eesmärkidele. Edukas väljumine nõuab ka põhjalikku eeltööd ja planeerimist. Väärtushinnangu koostamine aitab määratleda protsessi alguspunkti ning lähtuvalt väljumisstrateegia eesmärkidest, teha kindlaks saavutatav tulemus. Sõltumata sellest, milline väljumisstrateegia valitakse (ettevõtte börsile viimine, juhtkonna poolne väljaost, ühinemine, müümine strateegilisele või finantsilisele investorile vms), annab ettevõtte väärtuse hindamine ning selle regulaarne uuendamine selgema pildi ettevõtte finantsseisundist ja aitab saavutada parima võimaliku tulemuse, kui saabub õige aeg ettevõttest „väljumiseks“.

Varade kaitsmine

Lahutus, kohtuvaidlused või isegi omaniku surm on ebamugavad, kuid olulised teemad. Iga ettevõtja jaoks on oluline tagada, et tema vara oleks võimalike probleemide eest kaitstud. Pärijatel, kes peaksid ettevõtte hädaolukorras üle võtma, ei ole ettekujutust selle õiglasest väärtusest ega suuda seetõttu ettevõtte kasvustrateegiat tõhusalt rakendada. Põhjalik arusaam ettevõtte väärtusest, mis põhineb regulaarselt sõltumatu osapoole koostatud väärtushinnangul, tagab ettevõtjale tema era- ja ärihuvide kaitse. 


Sõltumatu osapoole koostatud hindamise eesmärk on aidata omanikul mõista ettevõtte õiglast väärtust ja seda mõjutavaid tegureid. Väärtushinnang võib olla aluseks, mille põhjal saab teha olulisi otsuseid. Ainult ettevõtja, kes teab oma äri tegelikku väärtust, saab täielikult ära kasutada turul pakutavaid võimalusi. 


Ekspertarvamused

Three-Lithuania-based-companies-lead-the-Baltic-TOP-30-Most-Valuable-Enterprises-list

Tänavust Balti TOP30 kõige väärtuslikumate ettevõtete edetabelit juhivad kolm Leedu ettevõtet

vaata lähemalt
kaarel-ots-from-riches-to-rags-or-what-happened-to-our-rosy-eyeglasses

Kaarel Ots | Kas oleme sattunud Eldoraadost kõrbesse või lihtsalt loobunud roosadest prillidest?

vaata lähemalt
sander-danil-corporate-value-in-a-changing-interest-rate-environment

Sander Danil | Ettevõtte väärtus muutuvas intressikeskkonnas

vaata lähemalt